ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη ή xειριστή drone

Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη ήxειριστήdrone

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της τεχνολογίας στη σύγχρονη εποχή στην Ελλάδα, έχει παρουσιαστεί αύξηση της αγοράς και χρήσης drone είτε για ερασιτεχνική χρήση από ιδιώτες είτε για επαγγελματική χρήση. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός ασφαλιστικού προϊόντος αστικής ευθύνης που να καλύπτει αποζημιώζεις σε τρίτους που κληθεί να καλύψει ο χειριστής ή ιδιοκτήτης του drone λόγω πιθανόν λάθος χειρισμό του.

Τα παρεχόμενα προγράμματα ασφάλισης, καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για την υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιοκτητών ή χειριστών drones, καθώς και τους ιδιοκτήτες ή χειριστές drones, τα οποία δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση, βάσει του κανονισμού Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016.

Κατηγορίες συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

Για την κατηγοριοποίηση των ΣμηΕΑ λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Η μέγιστη μάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ)
  • Το είδος της χρήσης

· Το ύφος άνωθεν της επιφάνειας της γης ή της θαλάσσης όπου επιτρέπεται να ίπτανται

  • Οι περιοχές (αποκλειστικές ή μη) όπου ίπτανται
  • Οι τεχνικές δυνατότητες εκάστου ΣμηΕΑ
  • Η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος πτητικής λειτουργίας του ΣμηΕΑ

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω κριτηρίων καθορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες ΣμηΕΑ :

1) Η «ανοικτή» κατηγορία (UASOpenCategory )

2) Η «ειδική» κατηγορία (UASSpecificCategory )

3) Η «πιστοποιημένη» κατηγορία (UASCertifiedCategory )

Αναλυτικά:

1) Η Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ UAS Open Category) αφορά πτητική λειτουργία που διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες βάσει του ΦΕΚ με ειδικές προϋποθέσεις και όρους ανά υποκατηγορία ως εξής:

✓ CAT AO MTOM< 1KG

✓ CAT A1 MTOM ≥ 1 KG - ≤ 4KG

✓ CAT A2 MTOM≥ 4KG - ≤ 25KG

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης χριεάζεται να συνάψει:

i. Ο Ιδιοκτήτης ή Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας , σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης του ΣμηΕΑ που ανήκει στην υπό-κατηγορία CAT Α2των ΣμηΕΑ.

ii. Ο Ιδιοκτήτης ή Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας , σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσηςανεξάρτητα σε ποια υποκατηγορία ανήκει το ΣμηΕΑ και ανεξάρτητα της μέγιστης μάζας αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) του ΣμηΕΑ (drone).

Αναγκαία όρια κάλυψης ανάdrone

✓ Σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 1.000.000€

✓ Σωματικές βλάβες για ομαδικό ατύχημα 1.000.000€

✓ Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα 150.000€

✓ Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψη 1.000.000€

Για (drones) που χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική χρήση με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 4 κιλών που ανήκουν στις υποκατηγορίες CATΑ0,CATA1, η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική.Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης με τα ακόλουθα ενδεικτικά όρια :

✓ Σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 10.000€

✓ Σωματικές βλάβες για ομαδικό ατύχημα 20.000€

✓ Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα 5.000€

✓ Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψη 50.000€

2)Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UASSpecificCategory) αφορά την πτητική λειτουργία που είναι πιθανόν να ενέχει κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται. Απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας που χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του ΣμηΕΑ σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας.

3) Πιστοποιημένη κατηγορία ΣμηΕΑ ( UAS Certified Category) αφορά την πτητική λειτουργία που διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν για τα επανδρωμένα αεροσκάφη. Χρειάζεται να εξασφασιστούν άδειες και πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας, οφείλει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.

Για την Ειδική και Πιστοποιημένη κατηγορία ΣμηΕΑ η ασφάλιση είναι υποχρεωτική

Αναγκαία όρια κάλυψης ανάdrone

✓ Σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 1.000.000€

✓ Σωματικές βλάβες για ομαδικό ατύχημα 1.000.000€

✓ Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα 150.000€

✓ Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψη 1.000.000€

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.