ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Νομικής Προστασίας

Σε πιθανή νομική διαφορά, διασφαλίζετε και ασκείτε τα έννομα συμφέροντα σας μέσω ενός συμβολαίου Νομικής Προστασίας .
Το συμβόλαιο καλύπτει τις αναγκαίες, για την προστασία του ασφαλισμένου δαπάνες (δικαστικές και εξώδικαστικές). Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, καθώς και τα έξοδα και τα τέλη ενώπιον Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών. Επιπλέον, αναλαμβάνει την κάλυψη της επιδικαζόμενης στον αντίδικο δικαστικής δαπάνης.Έξοδα που αναλαμβάνει η Ασφαλιστική Εταιρεία ανάλογα με το συμβόλαιο που θα επιλέξετε

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου, επιλογής του ασφαλισμένου ή της εταιρείας
 • Τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης (δηλαδή δικαστικά ένσημα, χαρτόσημα, παράβολα, μεγαρόσημα, κ.λ.π.)
 • Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων
 • Τις αμοιβές πραγματογνωμόνων που ορίζονται από το δικαστήριο
 • Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για την επανάκτηση αφαιρεθέντος διπλώματος, αδείας ή πινακίδων κυκλοφορίας
 • Τις δαπάνες εκτέλεσης αποφάσεων (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κλπ.)
 • Την επιδικασθείσα υπέρ του αντιδίκου και εις βάρος του ασφαλισμένου δικαστική δαπάνη
 • Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων
 • Παροχή Νομικών Συμβουλών σε πελάτες
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού από τροχαίο
 • Διαπραγματεύσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό
 • και πολλές άλλες σημαντικές καλύψεις
   

Προγράμματα Νομικής Προστασίας

 • Νομική Προστασία Επαγγελματικών Οχημάτων (Φορτηγών, Λεωφορείων, Ταξί)
 • Νομική Προστασία Drones & Χειριστή
 • Νομική Προστασία Χρήστη Διαδικτύου
 • Νομική Προστασία Διοικητικών Συμβουλίων
 • Νομική Προστασία Λογιστών Φοροτεχνικών
 • Νομική Προστασία Διευθυντικών Στελεχών
 • Νομική Προστασία Ιατρών (ΔΔ)
 • Νομική Προστασία Ιατρικών Κέντρων
 • Νομική Προστασία Διοικητικών Συμβουλίων Συνδικαλιστικών Ενώσεων
 • Νομική Προστασία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Νομική Προστασία Φυσιοθεραπευτών (ΔΔ)
 • Νομική Προστασία Επιτηδευματιών και Ελευθέρων Επαγγελματιών
 • Νομική Προστασία Φωτοβολταϊκών
 • Νομική Προστασία Διαμεταφορέως
 • Νομική Προστασία Αγροτών
 • Νομική Προστασία Εκμίσθωσης Ακινήτου
 • Νομική Προστασία Ιατρών με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΔΔΕ
 • Νομική Προστασία Ιατρών, Νοσοκομειακών Ιατρών ΔΠΕ
 • Νομική Προστασία Εργαστηρίων Φυσιοθεραπείας
 • Νομική Προστασία Δασολόγων, Δασοπόνων, Δασοφυλάκων και σχετικών κατηγοριών
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.