ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ευθύνη Προϊόντος

Κάθε επιχείρηση που παράγει, εισάγει ή διανέμει προϊόντα φέρει ευθύνη για ζημίες σε τρίτους που ενδέχεται να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων αυτών. Μέσα από ένα συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, εξασφαλίζει την προστασία των πελατών της για τυχόν αποζημιώσεις που ενδέχεται να επιφέρουν περιστατικά τραυματισμού, ασθένειας ή και υλικής ζημιάς στην περιουσία τους, από τη χρήση κάποιου προϊόντος.
Ενδεικτικά περιστατικά, που οδηγούν στην ενεργοποίηση ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης Προϊόντος είναι:

 • Να έχει προκύψει σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο από ελαττωματικό σχεδιασμό προϊόντος
 • Να έχει προκύψει σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο από κατασκευαστικό σφάλμα προϊόντος
 • Να έχει προκύψει σωματική βλάβη ή υλική ζημιά σε τρίτο από παραλείψεις στη συσκευασία ή στην ετικέτα προϊόντος
Ενδεικτικές καλύψεις ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης Προϊόντος είναι:
 • Κάλυψη αξιώσεων οποιουδήποτε καταναλωτή για Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημιές
 • Κάλυψη νομικών εξόδων και έρευνας περιστατικού και αιτίας συμβάντος.
 • Επέκταση κάλυψης σε Γεωγραφικό όριο ανάλογα με τις χώρες εξαγωγών του Προϊόντος

Ένα συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος δύναται να συνδυαστεί με επέκταση κάλυψης ή ξεχωριστό συμβόλαιο Ανάκλησης Προϊόντος με τις εξής ενδεικτικές βασικές και προαιρετικές καλύψεις:
 • Τυχαία Μόλυνση
 • Ανάκληση από Αρμόδια Αρχή
 • Εκ προθέσεως μόλυνσης προϊόντος
 • Εκβιασμός μόλυνσης Προϊόντος
 • Δαπάνες αποκατάστασης
 • Κόστος διακοπής εργασιών
 • Δαπάνες αντικατάστασης
 • Δαπάνες ανάκλησης
 • Δαπάνες συμβουλών διαχείρισης κρίσεων


Στη σημερινή εποχή, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου η ελεύθερη διακίνηση αγαθών έχει επεκταθεί παγκοσμίως και καλούνται να υιοθετούν όλο και αυστηρότερα μέτρα προστασίας για να συμβαδίζουν με το νέο Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί ένα δυσάρεστο συμβάν σε οποιοδήποτε χρήστη ή καταναλωτή από τυχαίο λάθος στην παραγωγή, διανομή, συσκευασία ή επεξεργασία προϊόντος. Είναι σημαντικό λοιπόν, κάθε επιχείρηση να εξασφαλίσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, έχοντας συνάψει συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης ή και ανάκλησης Προϊόντος προστατεύοντας τόσο την εικόνα της όσο και την ρευστότητα της.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.