ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Πιστώσεων & Εγγυήσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι μία εξειδικευμένη ασφάλιση, που καλύπτει τους επιχειρηματίες για απαιτήσεις που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών, ώστε να είναι εφικτή η διασφάλιση των ταμειακών ροών τους. Ακόμα και σε περίπτωση πτώχευσης των πελατών τους, θα αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες/ εμπορεύματα που παρείχαν.

Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τους πελάτες της επιχείρησης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της θα δεχθούν πίεση. Ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων που θα επιλέξει ο επιχειρηματίας, έχει δυνατότητα να εξασφαλίσει τη προστασία του από μία μεγάλη γκάμα πιστωληπτικών κινδύνων.


Βασικές λειτουργίες ενός προγράμματος ασφάλισης πιστώσεων:

  •  Κάλυψη από τον κίνδυνο μη είσπραξης των απαιτήσεων της ασφαλισμένης επιχείρησης σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής αγοραστών.
  •  Η αποζημίωση είθισται να ξεκινά σε ποσοστό 70% της αξίας κάθε ζημιάς και ανάλογα με το ασφαλιστήριο που θα συνάψει ο ασφαλισμένος υπάρχει δυνατότητα να ζητήσει και προηγμένη κάλυψη ύψους 90%.
  •  Υπάρχει, από την ασφαλιστική εταιρεία, η δυνατότητα ελέγχου, της ευρωστίας των πελατών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, αναλύοντας την πιστοληπτική τους ικανότητα.
  •  Για κάθε πελάτη υπολογίζεται κάποιο όριο που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό αποζημίωσης, σε περίπτωση πάντα αδυναμίας πληρωμής.
  •  Ο επιχειρηματίας υποβάλει αίτημα στην ασφαλιστική για αιτούμενο πιστωτικό όριο για νέους πελάτες, οι οποίοι ελέγχονται για την φερεγγυότητά τους και αναλόγως, το αίτημα γίνεται δεκτό, προσαρμόζεται ή απορρίπτεται.
  •  Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από έναν πελάτη, η ασφαλιστική αξιολογεί την περίπτωση, προβαίνει σε διερεύνηση και αποζημιώνει τον ασφαλισμένο με το ποσό που είχε συμφωνηθεί, εφόσον πληρούνται οι όροι της ασφαλιστικής σύμβασης.


Είναι σημαντικό κάθε επιχείρηση να εξασφαλίσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, έχοντας συνάψει σύμβαση ασφάλισης πιστώσεων, προστατεύοντας τόσο τη ρευστότητά της όσο και επεκτείνοντας τις πωλήσεις της σε αξιόπιστες αγορές που θα έχουν αξιολογηθεί.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.