ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τεχνικών και Ειδικών Κινδύνων

H υλοποίηση τεχνικών έργων προϋποθέτει τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων. Απαιτεί συνήθως υψηλή χρηματοδότηση, παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν μελέτες μηχανικών, επίβλεψη εργασιών, χρήση υλικών μηχανικών μέσων. Δεδομένου ότι, η διαδικασία κατασκευής έργου είναι πολύπλοκη, εμπεριέχει και σημαντικό φάσμα πιθανών κινδύνων που σχετίζονται είτε με υλικές ζημιές για το ίδιο το έργο είτε με σωματικές βλάβες σε τρίτους, καθώς και στο εργοτεχνικό προσωπικό.Οι τεχνικές εταιρίες, οι εργολάβοι/ υπεργολάβοι οικοδομών, οι οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο κύριος του έργου, έχουν την δυνατότητα μέσα από το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα να διασφαλίσουν την κάλυψή τους από καθετί απρόοπτο, που θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής τους.
 

Ανάλογα με το είδος του τεχνικού έργου υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ασφαλιστικά προγράμματα όπως:
 

1. Αστική Ευθύνη Έναντί Τρίτων

Προαιρετικές καλύψεις και επεκτάσεις;

 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα
 • Κάλυψη ζημιών σε εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
 • Κάλυψη ζημιών σε όμορες / παρακείμενες οικοδομές ή κτίσματα
 • Κάλυψη ζημιών από τη χρήση σκαλωσιών, ανυψωτήρων, αναβατήρων, γερανών, μπετονιέρας, κ.λ.π., μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου


2. Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου (C.A.R)


3. Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικού Εξοπλισμού


4. Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολογήσεως


5. Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Ασφάλιση Ηλεκτρολογικού και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Κάθε είδους επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο της, έχει επενδύσει πέρα από τον χώρο των εγκαταστάσεων της και των πρώτων υλών, σε μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ένα συμβόλαιο ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού/ Μηχανολογικού Εξοπλισμού εξασφαλίζει στην επιχείρηση την άμεση λειτουργία της, διασφαλίζοντας την αποκατάσταση αιφνίδιας ζημιάς που θα προκύψει στον εξοπλισμό της. Ο ασφαλιζόμενος εξοπλισμός καλύπτεται έναντι όλων των κινδύνων, εκτός των περιπτώσεων που ρητά εξαιρούνται με βάση των όρων του ασφαλίστηρίου συμβολαίου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο ηλεκτρονικός/ μηχανολογικός εξοπλισμός τόσο κατά τη λειτουργία όσο και κατά τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγησή του, μπορεί να καλυφθεί για ζημιές από:

 • Πυρκαγιά, κεραυνό
 • Βραχυκύκλωμα
 • Καπνό, αιθάλη, κλοπή
 • Έκρηξη, υγρασία, νερό
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Καιρικά φαινόμενα
 • Τυχαία πτώση και θραύση
 • Βλάβες κατά τη λειτουργία
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Απεργίες, οχλαγωγίες
 • Λανθασμένο χειρισμό
 • Κακόβουλη ενέργεια υπαλλήλου ή τρίτων


Συμπληρωματικές καλύψεις:

 •  Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων αποθηκευμένων σε cd, δισκέτες, κ.τ.λ. που χάθηκαν λόγω βλάβης
 •  Αυξημένο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. έξοδα ενοικίασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντικατάστασης) μετά από ζημία σε ηλεκτρονικά μηχανήματα που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας της
 • Κίνδυνοι μεταφοράς
 • Κίνδυνοι λόγω ανεπάρκειας κλιματισμού


Ενδεικτικές εξαιρέσεις ζημιών που δεν καλύπτονται:

 • Φυσιολογική φθορά
 • Πόλεμο, ανταρσία ή επανάσταση
 • Πυρηνικές αντιδράσεις
 •  Ελαττωματικό σχέδιο ή υλικό για το οποίο ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος από τον νόμο ή την σύμβαση
 •  Ζημίες που προέρχονται από βλάβη ή διακοπή της παροχής νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Αισθητικά ελαττώματα & Έξοδα συντήρησης των μηχανημάτων
 • Βαριά αμέλεια
 • Ζημιές από αμίαντο
 • Πρόστιμα και ποινές
 • Μόλυνση περιβάλλοντος
   

Στη σύγχρονη εποχή που ο ανταγωνισμός στην αγορά ολοένα και αυξάνεται, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα μίας επιχείρησης έχει μείζονα σημασία ο κάθε επιχειρηματίας να εξασφαλίσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, προνοώντας για την ασφάλιση της περιουσίας της επιχείρησής του από ένα εύρος κινδύνων.

Η σύναψη ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού/ Μηχανολογικού εξοπλισμού παρέχει την ασφάλεια στην επιχείρηση για την εύρυθμη λειτουργία της, δεδομένου ότι καλύπτεται ο ασφαλισμένος εξοπλισμός από τυχαία και απρόβλεπτη φυσική/ υλική απώλεια ή ζημιά και ενδεχόμενη ανάγκη άμεσης επισκευής ή αντικατάστασής του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.