ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΚΟΣ

Ασφαλιστικός Πράκτορας - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Γενική Αστική και Εργοδοτική Ευθύνη

Κάθε είδους Επιχείρηση, όσα μέτρα προστασίας και να έχει υιοθετήσει για την ομαλή λειτουργία της, δεν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα συμβεί κάποια ζημιά στο χώρο της ή στα πλαίσια της λειτουργίας της που θα οφείλεται σε αμέλεια ή κάποια παράλειψη.

Μέσα από ένα πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, οι επαγγελματικοί χώροι, οι επιχειρήσεις του τουρισμού και της μαζικής εστίασης ή ακόμα και οι βιομηχανίες, μπορούν να προστατευτούν από τις οικονομικές συνέπειες οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν λόγω αξιώσεων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους (πελάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές ή και επισκέπτες).


Ενδεικτικές βασικές καλύψεις

 • Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου
 • Αστική Ευθύνη συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος
 • Αστική Ευθύνη συνέπεια διάρρηξης/διαρροής σωληνώσεων
 • Πτώση φωτεινών επιγραφών
 • Αστική Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων


Ενδεικτικές προαιρετικές καλύψεις ανάλογα την δραστηριότητα της επιχείρησης

 • Εργοδοτική Αστική Ευθύνη (καλύπτει τις ευθύνες που απορρέουν από τον τραυματισμό (ατύχημα) ή την ασθένεια των εργαζόμενων κατά την διάρκεια της εργασίας τους).
 • Τροφική δηλητηρίαση
 • Εργασίες συντήρησης/ανακαίνισης
 • Κάλυψη δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων
 • Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη
 • Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή
 • Κολυμβητική δεξαμενή
 • Τροφική δηλητηρίαση
 • Κάλυψη εξωτερικών/βοηθητικών χώρων
 • Ζημιές σε αυτοκίνητα πελατών


Συχνά το είδος της δραστηριότητας μίας επιχείρησης επιβάλει την ανάγκη, το πρόγραμμα Γενικής Αστικής Ευθύνης να συνδυαστεί και με άλλα ποιο εξειδικευμενα προγράμματα Αστικής Ευθύνης, προκειμένου η επιχείρηση να προστατευτεί πιο ολοκληρωμένα, στο μέτρο του δυνατού από μεγαλύτερο εύρος κινδύνων.


Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης (Πρόγραμμα D&O)
 • Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη προϊόντος


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.